Gevolgen voor de autofiscaliteit?


CO2-uitstoot als maatstaf voor de autobelasting

Tegenwoordig linken heel wat landen de belastingen en heffingen op autogebruik en autobezit aan de CO2-uitstoot van het voertuig. Dit kadert in de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Fiscaliteit kan inderdaad het aankoop- en gebruiksgedrag sturen. Ook Vlaanderen houdt al in grote mate rekening met de CO2-uitstoot om bijvoorbeeld de inschrijvingstaks (Belasting Op Inverkeerstelling) en de jaarlijkse verkeersbelasting te bepalen. Deze vergroening zet zich in de toekomst wellicht door. Ook voor bedrijfswagens is de CO2-uitstoot erg bepalend voor de fiscale berekening. Denk maar aan de aftrekbaarheidsschaal, de solidariteitsbijdrage voor privégebruik en de berekening van het voordeel van alle aard. Deze staan in belangrijke mate in relatie tot de CO2-uitstoot.

Vandaag gebruikt men voor deze fiscale berekeningen de CO2-waarden volgens de NEDC*-methode. Deze testmethode is verouderd en ruimt stapsgewijs plaats voor de WLTP-methode.
Volgens deze laatste werkwijze bekomt men meestal andere en meestal duidelijk hogere waarden. Dat moet men in het achterhoofd houden. Wanneer je een auto op twee verschillende manieren test, dan krijg je logischerwijze twee verschillende meetresultaten. Net zoals twee chauffeurs met dezelfde auto ook niet dezelfde verbruikscijfers optekenen. Hiermee houdt men geen rekening bij de fiscale behandeling.

WLTP geeft meestal hogere waarden en dat moet in rekening worden genomen.

Geen belastingverhoging door WLTP, alsjeblieft!

Bij de berekening van de fiscale lasten op je auto moet men rekening houden met de invoering van de nieuwe testcyclus, en deze bijgevolg aanpassen. Het is echter ondenkbaar en onaanvaardbaar dat je belastingen plots verhogen omdat je auto door de nieuwe testmethode andere meetresultaten laat optekenen. Dit terwijl er onder de motorkap niks gewijzigd is.

Gelukkig kan dat. Er is een berekeningsmodule voorzien om de WLTP-waarden om te zetten in geëxtrapoleerde NEDCwaarden. Die moeten dan ook de basis blijven voor de fiscale berekeningen. Dat is logisch én eerlijk.

De overheid mag de omschakeling naar WLTP niet zomaar aangrijpen om een verdoken belastingverhoging door te voeren.

* De New European Driving Cycle (NEDC) is de benaming voor een gestandaardiseerde test die ontwikkeld werd in 1971. Deze test gebruikt men vandaag nog steeds bij de typegoedkeuring van voertuigen. Aan de hand van deze test meet men het brandstofverbruik en de emissies van auto’s. De WLTP vervangt stapsgewijs de NEDC vanaf 2017.